Om undersøgelsen

"Følger efter elulykker" er verdens første forløbsundersøgelse blandt elektrikere

Formålet med projektet er at finde ud af, hvornår en elulykke giver helbredsproblemer. Hvilke symptomer får man? Hvorfor får nogle langvarige symptomer, mens andre tilsyneladende går fri?

Forskningsprojektet Følger efter elulykker var todelt og bestod af en registerundersøgelse og en spørgeskemaundersøgelse.

Del 1: Registerundersøgelsen

I en matchet registerundersøgelse blev tilskadekomne i perioden 1995 til 2012 identificeret via registre fra Arbejdstilsynet og Landspatientregistret. Forskerne sammenkoblede disse data med oplysninger om diagnoser, sygehus- og lægekontakter, sygefravær og overførselsindkomst fra Landspatientregistret, Sygesikringsregistret og DREAM-databasen.

Del 2: Spørgeskemaundersøgelsen

I spørgeskemaundersøgelsen blev alle Dansk El-Forbunds erhvervsaktive medlemmer (22.284) inviteret til at deltage i undersøgelsen, der begyndte 1. oktober 2019. Deltagerne modtog først et længere, indledende spørgeskema om deres fysiske og psykiske helbred. De, der ikke havde været ude for en elulykke (eller har haft symptomer) inden for det seneste halve år, modtog derefter i 26 uger et ugentligt sms-spørgeskema om elulykker og symptomer. På den måde fulgte forskerne elektrikerne i en længere periode.

Lidt mere baggrund

I løbet af de sidste 20 år har speciallægerne ved Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning undersøgt en lang række patienter med langvarige alvorlige følger efter elulykker. Stort set alle patienter klager over muskelsmerter, føleforstyrrelser, udtalt trætbarhed, kraftesløshed samt hukommelses- og koncentrationsbesvær. Enkelte får stillet diagnosen PTSD.

Imidlertid fandtes der endnu ingen videnskabelige undersøgelser af, hvornår en elulykke giver langvarige gener. Er der særlige omstændigheder ved de elulykker, der giver langvarige symptomer?

Ved at følge elektrikerne i mindst et halvt år har forskerne søgt at få svar på årsagssammenhængen mellem elulykker og deres følgevirkninger. Projektets resultater bruges til at øge forståelsen for konsekvenser efter elulykker og bliver formidlet til den internationale arbejdsmiljøforskning via en række videnskabelige artikler.

Information om projektet

Forskningsprojektet har modtaget økonomisk støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden og løber fra marts 2018 til marts 2021.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning og Dansk El-Forbund.

Disclaimer: Dansk El-Forbund har ikke haft indflydelse på design, analyse og fortolkning af forskningsresultaterne.

Historien bag

  • 2005: I forbindelse med kampagnen "Nul Spænding" bestiller Dansk El-Forbund en gennemgang af den eksisterende videnskabelige litteratur om elulykker samt en beskrivelse af de helbredsmæssige følger ved elulykker. Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning påtager sig opgaven.
  • 2006: Anette Kærgaard, speciallæge i arbejdsmedicin, udgiver rapporten Senfølger efter el-ulykker i samarbejde med Dansk El-Forbund.
  • 2018: Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, bevilliges 3 mio. kroner af Arbejdsmiljøforskningsfonden til forskningsprojektet "Følger efter elulykker". Speciallæge Anette Kærgaard er projektleder, og projektet udføres i samarbejde med Dansk El-Forbund.

Forskningsprojektets følgegruppe

For at sikre tilstrækkelig faglig forankring er projektet blevet fulgt af en særlig følgegruppe.

Følgegruppen består af faglige eksperter, som kender den el-tekniske branche. Det var følgegruppens formål at byde ind med viden, så forskningsprojektet blev kvalificeret og realistisk at gennemføre og samtidig at sikre, at resultaterne bliver forankret i branchen.

Følgegruppen er sammensat af personer, som repræsenterer myndigheder og organisationer, der har viden og kendskab til branchen og de særlige udfordringer ved elulykker.

Myndighederne og organisationerne kan have forskellige interesser i resultaterne af forskningsprojektet, men fælles er, at de er med til at kvalificere projektet og arbejder for at opnå et validt og brugbart datagrundlag for projektets resultater.

Den samlede viden er enestående. Og de respektive myndigheder og organisationer, som er med i følgegruppen, kan bruge dette i deres fremadrettede, forebyggende arbejde. Følgegruppen vil være med til at formidle projektet og resultaterne fra forskningsprojektet samt komme med anbefalinger til branchen.

Følgegruppen består af følgende:

  • Dansk El-Forbund: Lars B. Sørensen, Lene Christiansen
  • Sikkerhedsstyrelsen: Jan Sarup, Peter Nielsen
  • Arbejdstilsynet: Erik Lund Lauridsen
  • BFA-BA, Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg: Sven Rose
  • TEKNIQ Arbejdsgiverne: Lone Alstrup

Development: HJEMMESIDER.DK